thumbnail halcy/Mastodon.py: Python wrapper for the Mastodon ( https://github.com/tootsuite/mastodon/ ) API.